#GO

Grunden för ett grönt uppvaknande, att vara ett forum för debatt, ideutveckling, kunskap och nätverkande.

Inledning
Varje generation människor får möta sin tids stora utmaning, en utmaning som omdefinierar människans relation till sig själv och samhället, och får oss att omvärdera det vi lärt av tidigare generationer. Detta är ofrånkomligt – vår art kom inte till världen med all tillgänglig kunskap. Vi stökar till och förstör saker, det är ofrånkomligt. När vi sedan måste städa upp och reparera har vi lärt oss väsentliga läxor. Beviset är den mänskliga historien – under tusentals år har vi långsamt blivit något bättre på att respektera varandras mänskliga rättigheter.

Den utmaning vi idag står inför är den största mänskligheten någonsin fått möta – den mest allvarliga ekologiska kollapsen på de senaste 65 miljoner åren. En kris av planetär, ej mänsklig, karaktär.

  • En i klimatologiska perspektiv extremt snabb klimatförändring transformerar just nu förutsättningarna för livet på planeten, och kommer påverka nära nog alla aspekter av vår mänskliga civilisation.
  • Den biologiska mångfalden står inför en kollaps som kan få oöversiktliga konsekvenser på ekosystem.
  • Matjordar och grundvattenreserver runtomkring planeten, håller på genomgå en försämring som hotar jordbruk och förutsättningarna för komplexa ekosystem.
  • De oceaniska ekosystemen befinner sig i en allvarlig kris.
Även om denna kris främst inte är av politisk natur utan av planetär, har den kollektivt skapats och försvårats av den utvecklingslinje vi människor valt att följa, och varje dag fortsätter att välja följa. Vi har upprättat en civilisation baserat på konsumism och konceptet om en evig exponentiell tillväxt, med styrmekanismer som är beroende av dessa ideologiska koncept. Vi har skapat ett skuldbaserat monetärt system som förutsätter kontinuerlig expansion.

Dagens debattklimat
Under detta århundrade måste mänskligheten förenas i syfte att hantera denna utmaning. Vi vet om lösningen – en global, genomgående omställning från dagens icke hållbara samhällssystem, till ett hållbart samhällssystem som existerar inom ramen för vad vår planet kan förnya!

Djupet och bredden på denna omställning kan diskuteras. Den brådska och den radikalism med vilken vi inleder arbetet att ställa om vår civilisation kan diskuteras. Vad som däremot vi menar inte kan diskuteras är frågan om dagens samhällssystem är hållbart eller kan vara hållbart.

Dessvärre är utgångspunkten för samhällsdebatten idag rörande denna fråga – omställningsfrågan – byggd på utgångspunkten att vi måste kombinera en omställning mot ”grön tillväxt” med en fortsatt utveckling av dagens tillväxtorienterade samhällsmodell. Tillväxt betraktas som positivt eller värdeneutralt, medan den skada på planeten som orsakas av tillväxten betraktas som negativ.

Det konsensus som idag framträtt kombinerar en positiv syn på tillväxtorienterad marknadsekonomi med en befogad oro för planetens ekologiska framtid. Detta konsensus har vuxit fram från två håll – dels har det blivit alltmer och mer uppenbart exakt vilken destruktiv inverkan vi som civilisation haft på vår planet, dels har centralpunkten i den gröna politiska rörelsen av olika skäl förflyttats mot att åtminstone till läpparnas bekännelse omfamna huvuddelen av ekonomisk ortodoxi (exempelvis en positiv inställning till frihandelsavtal).

Sanningen är att många gröna som försöker jämka ekonomisk ortodoxi med en hållbar framtid gör det med de bästa av syften, att försöka visa allmänhet och etablissemang att de minsann inte är några ”utopister” eller ”galningar”, vilka vill pinka bort den västerländska civilisationen och dess landvinningar och leva i primitiva byagemenskaper där invånarna när de inte svälter spenderar sin tid med att plocka löss ur varandras dreads. Nej, de kan minsann bära kostym och slips, förstår Lafferkurvan och Coaseteoremet, och kan bjudas in i seriösa sammanhang (och regeringsamarbeten).

Tron att den enda möjliga vägen till grön framgång är att verbalt legitimera ”den gyllene kalven” – dvs dagens tillväxtorienterade system och grunden för den politik och de institutioner som bär upp det. Endast så kan vi vinna förtroende från folk och etablissemang, och genomföra åtgärder som gradvis kan förbättra hållbarheten i världen.

Problemet med denna utgångspunkt, är att den inte utmanar grunden för den icke hållbara världsordningen, och tvärtom bidrar till att stärka denna grund. Om man inte tydligt och koncist uttalar att kejsaren är naken så bidrar man till den konstant pågående normaliseringen av det dominerande paradigmet, som idag är så dominerande att det ibland förefaller som om världens undergång är lättare att föreställa sig än ett alternativt samhällssystem.

Syftet med Grön Omstart
Syftet med Grön Omstart är att bygga upp grunden för ett grönt uppvaknande, att vara ett forum för debatt, ideutveckling, kunskap och nätverkande. Under två hundra års tid har mänskligheten byggt upp en civilisationsmodell som orsakar den största ekologiska kollapsen på 65 miljoner år. Om vi fortsätter med denna modell i hundra år till kommer både vår civilisation och ekosystemen att kollapsa.

Vår roll är att konstant, oförtröttligt föra ut detta budskap. Vårt uppdrag är att ifrågasätta den tillväxtorienterade verklighet vi är omgivna av, skärskåda grunden för det nuvarande systemet och knyta samman eldsjälar med syfte att så trädgården med nya gröna frön.

Vår ambition är att det inte ska vara möjligt att argumentera för en tillväxtorienterad modell byggd på evig exponentiell expansion, eller för politiska åtgärder som utgår från att en sådan modell är normen och är värdeneutral.

Grön Omstart vänder sig till alla som vill veta mer, bidra och erbjuder möjlighet till nätverksbyggande. Förhoppningen är att ni som redan följer oss, kommenterar även vill nätverka och lära känna varandra för en omställning.

Framförallt är vårt syfte att öka möjligheterna för en omställning och stärka det gröna perspektivet i samhällsdebatten, på bekostnad av det dominerande tillväxt paradigmet. Ju djupare, snabbare och grundligare vi lyckas etablera ett medvetande om varför en global omställning mot en hållbar framtid är nödvändig, desto enklare kommer omställningen att bli och desto lägre blir kostnaden av att vänta.

Gott nytt grönt år!