OM OSS

Grunden för ett grönt uppvaknande, att vara ett forum för debatt, ideutveckling, kunskap och nätverkande.

Idag talar vi självklart om att vi strävar mot ett hållbart samhälle. På vägen har vi stora utmaningar i form av klimatförändringar och minskande biologisk mångfald, för att nämna några. Ett hållbart samhälle brukar beskrivas utifrån dimensionerna ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Men vad menas med detta och hur kan ett hållbart samhälle se ut?

Vägen dit innebär en utveckling som behöver inbegripa att dagens behov tillgodoses utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov (Sveriges grundlag). Ställer vi detta i relation till de utsläppsminskningar som behövs, från ca 11 ton per person och år, till ca 1-2 ton, och i detta inkluderar problemet med de minskande livsmiljöerna för andra arter med den förändring på ekosystem som sker, kan vi se de enorma utmaningarna som finns för ett hållbart samhälle. Hur kan vi nå detta inom planetens gränser? Vilka behov kan tillgodoses utan att överbelasta ekosystemen? Innebär detta att ett nytt samhällskontrakt behöver skapas med andra mått på välfärd?

GO är partipolitisk obunden och syftar till opinionsbildning, debatt och idéutveckling. GO består av ett nätverk av engagerade med egna individuella perspektiv på frågorna. Gemensamt är drivkraften för en hållbar framtid inom de gränserna som ekosystemen ställer oss. Verktygen är debatten samt ett undersökande och ifrågasättande perspektiv som verktyg. Detta inkluderar en systemkritisk debatt där frågor kan tänjas ut, för att tydliggöra problemområden och söka alternativa vägar för samhällsutvecklingen, eller se till delar av styrka i nuvarande samhällsbyggnad.

GO finns med hemsida, Instagram, Twitter och en facebook sida samt håller i ett forum på facebook.  

GO önskar ett öppet samarbete med andra organisationer för idéutveckling och opinionsbildning.