Det hållbara samhällskontraktet

Idag är det jordens dag, en dag att börja med att utveckla det hållbara samhällskontraktet.

Författare
Anders Strand
Publicerat
April 22, 2021

Det hållbara samhällskontraktet är enligt min uppfattning ett komplext system av relationer formade av fysiska och digitala nätverk för social, ekonomisk och miljömässigt hållbar utveckling. Ett nätverk som prioriterar naturens och djurens rättigheter såväl som de mänskliga rättigheterna. För att ta ett exempel. På samma sätt som tillgång till vatten är en mänsklig rättighet så bör djuren också ha tillgång till rent och friskt vatten. Det ställer krav på att en kultur skapas som utgår från att vi nyttjar naturresurser hållbart inom de planetära gränserna. Att en samhällelig strategi utvecklas för en omställning av samhällsekonomin baserad på de lokala, regionala och nationella förutsättningarna så att natur och djur bevaras och ges förutsättningar att utvecklas.

En hållbar utveckling kräver att naturens och djurens rättigheter inkluderas i de globala målen och att de sedan även styr länders agerande, som till exempel agenda 2030. Ett samhälle kan aldrig bli hållbart om inte jordens djur och naturliv också ges förutsättningar att fritt leva och utvecklas på den här underbara planet som vi kallar för jorden. Det hållbara samhällskontraktet handlar om att göra en inre resa, förstå att vi lever i symbios med andra människor, djur och natur och med ett förändrat ekonomiska system som stödjer ett sådant förhållningssätt. Det ger oss möjlighet att organisera oss socialt och kulturellt i våra lokalsamhällen, att göra en grön omstart.

Genom att möta dagens samhällsutmaningar med en öppen dialog om vilka samhällsvisioner du vill se bli förverkligade kan andra inbegripas för en gemensam resa till ett hållbart samhälle. Det kan ge underlag för de beslut om åtgärder och styrmedel som krävs politiskt för att förverkliga det hållbara samhällskontraktet, omfattande djuren, naturen och människan i symbios på en planet med begränsade resurser. Ojämlikhet, förtryck och exploatering av människor, djur och natur behöver upphöra om vi på allvar vill ställa om samhället efter de globala målen och agenda 2030. En omställning som kräver att ideologier, maktstrukturer  och ekonomiska system får en utformning och tillämpning som säkrar långsiktig social och ekologisk hållbarhet. En omställning som gör oss medvetna att vår konsumtion och våra konsumtionsval påverkar och till stor del avgör möjligheterna för en omställning till ett hållbart samhälle.

Min syn är att fokus bör vara att ställa om samhället så vi investerar i människans potential att utveckla och aktivt delta i att ta fram visionen om en grön omstart och dess förverkligande. Den gröna omstarten är en ständigt pågående och gemensam angelägenhet. Dess syfte är att utveckla och tillämpa en allomfattande hållbar syn på samhällets sociala , ekonomiska och miljömässiga förhållanden.

Idag är det jordens dag, en dag att börja med att utveckla det hållbara samhällskontraktet.