Mer Kollektivtrafik och Mer Trängselskatt

Få saker leder till större motstånd än höjd skatt på drivmedel vilket har visat sig i Frankrike genom gula västarna och i Sverige i det pågående ”bensinupproret 2.0”.

Få saker leder till större motstånd än höjd skatt på drivmedel vilket har visat sig i Frankrike genom gula västarna och i Sverige i det pågående ”bensinupproret 2.0”. Detta trots att planeten så väl behöver minskade utsläpp. Det är klart att det finns många, särskilt utanför städerna, som behöver bil av många anledningar. Hur kan vi då minska utsläppen från trafiken? Vi börjar i städerna.

Riksdagens trafikutskott har tidigare uttalat att staten bör bidra till att kollektivtrafikbranschen ges de förutsättningar som krävs för att målet om en fördubblad kollektivtrafik ska kunna nås. #GO anser att målet behöver skärpas och att trafikverket bör få i uppdrag att snabbt utreda hur privatbilismen kan decimeras (dvs minska med 80-90%) i landets 20 största städer. Stadsbor kan använda bussen i mycket större utsträckning än nu men då behöver turtätheten, punktligheten och bekvämligheten öka. Samtidigt måste trängselskatten höjas och i större städer där det inte finns någon trängselskatt bör den troligtvis införas för att uppnå önskad effekt.

Ett sådant byte från privatbilismen till busstrafik kan införas snabbt eftersom bussar inte behöver någon räls. Bussarna bör vara fossilfria (det är lovande att SL satsar!).

Följande fördelar av minskad bilism i städerna är uppenbara:

 • Minskade utsläpp av växthusgaser,
 • minskat buller och bättre luftkvalitet i städerna med bättre hälsa som följd,
 • minskad trängsel och minskat behov av P-platser,
 • minskad resursanvändning för att bygga bilar,
 • möjlighet till innovationer på kollektivtrafikområdet,
 • nya arbeten inom kollektivtrafiken som busschaufför,
 • inget krångel med olika biljettsystem i varje stad samt
 • mer utrymme för grönområden eller nybyggnationer.


Följande saker bör utredas:

 • Skattefinansiering av kollektivtrafik i städerna,
 • behov av trängselskatt i fler städer än STHLM och GBG,
 • långväga transporter,
 • trafiksäkerhet för cyklister och fotgängare,
 • anslutning till annan kollektivtrafik,
 • en förändring av Plan och bygglagen så att kravet på parkeringsplatser ersätts med flexibilitet runt ytan och som stödjer samverkan mellan byggherrar för att skapa alternativa lösningar som bilpooler och utrymme för cykel samt
 • hur samhällsplaneringen (t ex hämtning av grovsopor) kan anpassas så att behov av egen bil minskar.


Den enda tydliga nackdelen av drastiskt minskad bilism är minskad personlig frihet. Men den enas ”frihet” är den andras buller, luftförorening och växthusgasutsläpp, eller, med andra ord, en minskning av andra människors frihet. Därför är det rimligt att samhället väger dessa friheter mot varandra.

Regeringen bör ge Trafikverket och övriga parter inom kollektivtrafiksektorn i uppdrag att utreda hur en fördubbling av resandet med kollektivtrafik ska nås inom något år och vilka konsekvenser det får. #GO anser att fördelarna vida överväger nackdelarna med det här förslaget och att utredningen ska påbörjas omgående.  


David van der Spoel, Tankesmedjan Grön Omstart #GO.
Pia Björstrand, Klimataktion och Tankesmedjan Grön Omstart #GO.

Läs mer från
tankesmedjan!
August 21, 2019

Har vi lärt oss av sommaren 2018?

August 21, 2019

Mer Kollektivtrafik och Mer Trängselskatt

David van der Spoel och Pia Björstrand
August 21, 2019

Vad är välfärd och hur kan vi få det inom planetens gränser?

Lena Wallin
Alla artiklar